Praktijk voor Psychosynthese.

Vertrouwen in wat zich wil ontvouwen...

Werkwijze  

De psychosynthese begeleiding begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek. In dit gesprek moet duidelijk worden of uw hulpvraag  en de mogelijkheden van mij als gids /psycholoog op elkaar afgestemd zijn. Voorwaarde is dat u zich veilig en vertrouwd voelt.

Wanneer er vervolgafspraken worden gemaakt, krijgt u digitaal een intake formulier toegestuurd. Soms wordt er een klachtenlijst ingevuld. 

 

In  het eerstvolgende contact worden verhelderende, verdiepende en aanvullende vragen gesteld.   

Op basis van de intake gegevens worden er doelen geformuleerd ( wat is de gewenste situatie; ) en een plan opgesteld. 

De begeleiding vindt plaats in sessies van 45-60 minuten.   


 


Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·        zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·        er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•      Uw naam, adres en woonplaats

•      uw geboortedatum, .    

.      psychosociaal consult’

•     de kosten van het consult